هنرستان کاردانش آیت الله خامنه ای

سايت اطلاع رساني هنرستان کاردانش حضرت آیت الله خامنه ای منطقه پشت آب شهرستان زابل

نمونه سوال برق ساختمان درجه 2

 

1- 5/63میلیمتر چند اینچ می باشد

   الف- 5/1اینچ                                   ب- 5/2اینچ

      ج- 3 اینچ                                     د- 5/3 اینچ               

  2- از کولیس های زیرکدام یک ازنظر اندازه گیری بهترین میباشد 

      الف – کولیس بادقتmm 1/0     ب- کولیس بادقت mm 05/0

        ج – کولیس بادقتmm 02/0       د – الف و ب

  3- به چه تیغ اره ای 32دندانه گویند

         الف- درهر سانتیمتر32دندانه دارد    ب- درهر2سانتیمتر32دندانه دارد

        ج- درهراینچ 32دندانه دارد              د- درهر2اینچ 32دندانه دارد

  4- ازقلاویزچپ گرددرچه زمانی استفاده می شود

      الف- برای قلاویز کردن جای پیچهای راستگرد

      ب- برای دراوردن پیچهای شکسته چپگرد

       ج- برای دراوردن پیچهای شکسته راستگرد        د- هیچکدام

  5- برای براده برداری ازفلزات سخت ازچه نوع سوهانی استفاده میشود

       الف- یک آجه                             ب- دوآجه

        ج- سه آجه                                 د- چوب سای

   6- عامل به حرکت دراوردن الکترونهارا..........می نامند

        الف- ولتاژ                                  ب- جریان

          ج- انرژی                                  د- ژول

   7- آلیاژ لحیم عبارتند از:

         الف- سرب ومس   ب- سرب وقلع   ج- قلع ومس      د- سرب وآهن

    8- ظرفیت مقاومتی باکد رنگی  طلایی – نارنجی – سیاه – قهوه ای چند می باشد

          الف- 5 کیلواهم با 5 درصدخطا         ب- 10 کیلواهم با 5 درصد خطا

            ج- 1000 اهم با 20 درصدخطا        د- هیچکدام

   9- درکدام نوع ازمدارهاولتاژبین مقاومتهاتقسیم ودرکدام نوع ازمدارهاجریان

 بین مقاومتها تقسیم می شود

                الف- سری – موازی                      ب- موازی – سری

                 ج- سری موازی – موازی              د- سری موازی – سری

    10- مجموع جریانهای واردشده به یک گره برابر 16 آمپر جریانهای خارج شده ازگره

  چند آمپر می باشد

            الف- 8 آمپر                                 ب- 16 آمپر

             ج- 32 آمپر                                 د- هیچکدام

 11- درمداری2 مقاومت بطور موازی باظرفیت 10اهمی  وجود دارد مقاومت کل برابر است با :

         الف- 5 اهم       ب- 10 اهم           ج- 20 اهم                     د- هیچکدام

 

 12- ازخازن برای ................استفاده می شود

             الف- ذخیره بار الکتریکی            ب- ایجاد میدان مغناطیسی

             ج- جذب بارهای الکتریکی            د- دفع بارهای الکتریکی

  13- قانون kvl بیانگر این است که :

             الف- دریک مدار سری جریان کل برابر مجموع جریان تک تک مقاومتها

             ب- دریک مدارسری ولتاژکل برابر با مجموع افت ولتاژ تک تک مقاومتها

              ج- دریک مدارموازی ولتاژکل برابربامجموع افت ولتاژتک تک مقاومتها

              د- هیچکدام

  14- درحالت اتصال کوتاه مدار :

             الف- ولتاژمدار زیاد می شود         ب- ولتاژ کم می شود

              ج- مقاومت مدار زیاد می شود        د- مقاومت مدارصفر می شود

  15- اگر بخواهیم ولتاژAC380 رابوسیله ولتمتراندازه گیری کنیم عقربه ولتمتر رابر روی

چه مقداری قرارمی دهیم

            الف- DC400                             ب- AC400             

            ج- 400 اهم                                 د- AC250

  16- درمداری 4عدد خازن 8میکروفاراد بطور موازی قراردارد ظرفیت کل مداررا بدست اورید

             الف- 8فاراد                                ب- 8میکروفاراد

               ج- 32فاراد                               د- 32میکروفاراد

   17- ترتیب سیم های شبکه شهری به ترتیب ازبالابه پایین کدام گزینه صحیح می باشد

          الف- نول- فازشب- T-S-R               ب- فازشب- نول- T-S-R

           ج- R-S-T –فازشب- نول                 د- T-S-R –فازشب – نول

    18- دریک مدارالکتریکی ولتمتربصورت.....وآمپرمتربصورت.......و کنتوربصورت........  قرارمی گیرد

          الف- موازی- سری- سری موازی        ب- موازی- سری- موازی

           ج- موازی- سری- سری                    د- سری- موازی- سری موازی

    19- رنگ پولک فیوزهای فشنگی16-25-80 آمپربه ترتیب کدام گزینه صحیح میباشد

         الف- خاکستری- زردروشن- مسی         ب- خاکستری- زردروشن- نقره ای

          ج- زرد – آبی- مسی                          د- زرد – آبی- نقره ای

  20- دریک مدارالکتریکی  فرکانس متر- کسینوس فی متر- واتمتر به چه صورت قرارمیگیرد

     الف- سری- سری- موازی                     ب- موازی- سری موازی- سری موازی

      ج- موازی- موازی- سری                      د- سری موازی- سری موازی- موازی

  21- درصورتی که ازیک مقاومت 20 اهمی 1 آمپرجریان بگذرد افت ولتاژ آنرابدست آورید 

              الف- 10ولت                              ب- 15 ولت

               ج- 20 ولت                                د- 40 ولت

   22- هرگاه چند باطری به صورت موازی اتصال داده شده باشد ولتاژیکی ازسایرین

 کمتر باشد :

         الف- جریان کمتری به شبکه میدهد         ب- درمدار بی تاثیر است

          ج- مانند مصرف کننده عمل می کند         د- همه موارد 

 23- دیمر وسیله است که :

          الف- نورلامپها راکم وزیادمی کندودرمداربصورت موازی قرار می گیرد

          ب- نورلامپها راکم وزیاد می کند ودرمداربصورت سری قرارمی گیرد

          ج- لامپهای معابررابطور اتوماتیک خاموش و زوشن می کند

           د- الف و ب

  24- برای موازی بستن دو مهتابی 20 وات :

          الف- از 2 چک 20 وات استفاده می کنیم

           ب- از 1 چک 40 وات استفاده می کنیم

            ج- از 1 چک 20 وات استفاده می کنیم

            د- از 2 چک 40 وات استفاده می کنیم

  25- اگر بخواهیم 4 لامپ راکه بطور موازی قرارداردواز 5 نقطه خاموش و روشن نماییم

 به چه کلیدهایی نیاز داریم

         الف- 2 تبدیل و 3 صلیبی                  ب- 3 تبدیل و 2صلیبی

           ج- 2 تبدیل و 3 دو پل                     د- الف و ب

   26- سیم NYM چه نوع سیمی است

          الف- سیم نرم مسی باعایق پروتودور

           ب- سیم مسی باعایق پروتودور ومقاوم درمقابل رطوبت

            ج- سیم روکش شده بامواد PVC که بصورت چند رشته می باشد

       د- سیم مخصوص نرم مسی باعایق PVC که درداخل لوله های PVC قرارمیگیرد

    27- درمدار راه پله ازرله ضربه ای به جای کدام کلید استفاده می شود

          الف- تبدیل           ب- صلیبی            ج- سری           د- الف و ب

   28- واحدتوان اکتیو – راکتیو و ظاهری به ترتیب کدام گزینه صحیح می باشد

          الف- وات . ولت آمپر . وار             ب- وار . ولت آمپر . وات

            ج- وات . وار . ولت آمپر               د- ولت آمپر . وات . وار

   29- دریک ولتمترعقربه ای اگر کالیبرآن برروی 500 قرارگرفته باشدو آخرین عدد صفحه

آن نیز100باشدوبرای سنجش ولتاژ دوسریک مقاومت عقربه آن تا40منحرف شده باشد افت ولتاژآن

   چند ولت است

         الف- 400ولت                                 ب- 40ولت

          ج- 200ولت                                    د- 20ولت

  30- جریان مجازسیم نمرهmm 5/2چندآمپر است

 الف- 27 آمپر                        ب- 21آمپر                                                                                                                                                                                                             ج- 16آمپر                          د- 10آمپر

   31- درسیستم های سه فازه دراتصال ستاره کدام گزینه صحیح است

         الف- VL = v3VPH و IL = IPH         ب- VL = VPHو IL = IPH

              ج- VL = VPH وIL = v3IPH            د- هیچکدام

  32- فتوسل برای آنکه بتواندجریان لامپهای معابرراازشبکه به انهابرساندبه چه صورت

عمل می کند                   

           الف- خودش توانایی عبورجریان لامپها رادارد

           ب- بستگی به شرایط آب وهوای محیط دارد

            ج- به کنتاکتورفرمان داده وکنتاکتور جریان آنها رامنتقل می کند

            د- هر سه مورد صحیح می باشد

 

   33- برای یکسوکردن جریان متناوب درترانس FF ازچه قطعات الکترونیکی استفاده می شود

                  الف- دیود و خازن                        ب- دیود و مقاومت

                  ج- مقاومت و خازن                       د- دیود و سلف

    34- درصورتی که روی کابلی نوشته شده باشد15+ 25*3 نشان دهنده چیست

 الف- کابل 3رشته ای به مقطع 25 میلی مترمربع

ب- کابل 4رشته ای با3رشته سیم نمره 10برای فاز و1رشته سیم نمره 25برای نول    

  ج- کابل4رشته ای با3رشته سیم نمره 25میلی مترمربع برای فازو1رشته

سیم نمره 15میلیمترمربع برای نول

      د- کابل4رشته ای به مقطع 15میلیمترمرب

35- چرازمانی که مهتابی روشن است وقتی استارت رابرمی داریم لامپ خاموش نمیشود

      الف- چون گازجیوه یونیزه شده وجریان مسیرش ازطریق گازداخل مهتابی می بندد

        ب- استارت اصلا وظیفه بستن مسیرجریان رادرمهتابی ندارد

       ج- کاراستارت رادرمدارچک انجام میدهد

        د- هرسه مورد فوق صحیح می باشد                    

36- درمدارزیرتعداد سیمهای مسیر AوBرامشخص کنید

        الف- 3و3رشته        ب- 3و5رشته

         ج- 5و3 رشته         د- 5و5 رشته

  37- درمدارزیرافت ولتاژ دوسرمقاومت R1رابدست آورید.{کلیه مقاومتهابرحسب اهم میباشد}

                                                                   

 

         الف- 25 ولت              ب- 40 ولت

           ج- 50 ولت               د- 100 ولت

38- درسیستم 3فازه فشارضعیف درهرلحظه بین دوفازازفازها

 چند درجه اختلاف فاز و چندولت اختلاف پتانسیل وجود دارد

الف- 380درجه و 120ولت            ب- 220درجه و 120ولت

 ج- 120درجه و 220 ولت            د- 120 درجه و 380ولت

   39- کدام یک ازرابطه های زیر مربوط به توان ظاهری می باشد

      الف- ps=Ve.Ie            ب- Ps=Ve.Ie.Sin      ج- Pd=Ve.Ie.Sin     د- همه موارد

  40- دریک مدارFF سه طبقه ترمینال 1 از پنل جلوی درب ورودی به کدام ترمینال ازگوشی

داخل ساختمان وصل می شود

     الف- به Aازطبقه اول                              ب- بهB ازطبقه اول

       ج- به D ازطبقه اول                               د- به A ازطبقه دوم

 

 

موفق باشید.

علیرضا    جمالی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مدیر  |